Vítejte na stránkách obce Obec Senice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 515/2020, která stanovuje strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Název

Obec Senice

2. Důvod a způsob založení

Obec Senice jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb.,Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.
Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.
Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy. 
V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

3. Organizační struktura

Organizační struktura obce je zveřejněna v sekci úřad-zastupitelstvo

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Senice
Hlavní 25
290 01 Senice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Senice
Hlavní 25
290 01 Senice

4.3 Úřední hodiny

Středa: 17:00-19:00

V tuto dobu jsou na obecním úřadu přítomni, mimo administrativní pracovnice, starosta nebo místostarostka.

Pokud občané potřebují vyřídit nějakou drobnost nebo potřebují zanechat nějaké dokumenty na obecním úřadě, mohou tak učinit ještě v pondělí a ve čtvrtek od 9:00 do 14:00, kdy tam administrativní pracovnice také bývá. Je ovšem lepší si to nejdříve ověřit telefonicky.

4.4 Telefonní čísla

úřad:  325 652 042
starosta: 602 225 255

4.5 Adresa internetové stránky

https://www.senice.cz/

4.6 Adresa podatelny

Obecní úřad Senice
Hlavní 25
290 01 Senice

Adresa podatelny slouží pro doručování dokumentů jak v listinné, tak i elektronické podobě. Více informací o formě podání a přehled technických nosičů dat, které obec přijímá je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

4.7 Adresa e-podatelny

obec@senice.cz

4.8 Datová schránka

xh2ajin

5. Případné platby lze poukázat - číslo účtu

Bankovní spojení :
KB a.s Nymburk
číslo účtu:  
36525191/0100

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLA

Kód obce: 537799
IČO:
00876038

7. DIČ

DIČ: CZ00876038

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů
Obecní vyhlášky jsou k dispozici v sekci úřad - obecní vyhlášky.

8.2 Rozpočet
Rozpočty jsou k dispozici v sekci úřad - úřední deska - rozpočet

9. Žádosti o informace

Postup pro získání informací je k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.

10. Příjem podání a podnětů

Žádost o poskytnutí informace může být podána ústně nebo písemně. Za písemně podanou žádost se považuje rovněž žádost zaslaná do datové schránky nebo na adresu elektronické podatelny, ani v jednom případě není nutné použítí zaručeného elektronického podpisu.

Způsob pro podání žádosti:

1. ústně
Ústně lze žádat o poskytnutí informace na obecním úřadu v úředních hodinách. 
Ústně lze také žádat telefonicky na telefonním čísle obecního úřadu.

2. písemně

a) Poštou na adrese:

Obecní úřad Senice
Hlavní 25
290 01 Senice

b) Předáním písemné žádosti na obecním úřade v úřeních hodinách ve středu od 17:00-19:00

c) Přes elektronickou podatelnu na email: obec@senice.cz

11. Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, dle kterých obec postupuje a rozhoduje, dle kterých poskytuje informace a které upravují práva občanů vůči obci.

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
Úplné znění právních předpisů je dostupné na https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/


11.2 Vydané právní předpisy

Právní předpisy obce jsou dostupné v sekci úřad - obecní vyhlášky. 

Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Zatím nepožadujeme úhradu za poskytování informací

12.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Rozhodnutí nebylo dosud vydáno

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv
Nejsou využívány

13.2 Výhradní licence
Obec v této době nemá uzavřenou žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

14. Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

Výroční zprávy jsou k dispozici v sekci úřad - chci zařídit - poskytování informací.


publikováno: 14. 1. 2024 16:48, OI Developer

Novinky z úřadu

Vyhlášky

publikováno: 24. 1. 2024

obsah stránky

Smlouvy

publikováno: 14. 1. 2024