Vítejte na stránkách obce Obec Senice.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

GDPR

Poučení o právech občanů obce při zpracování osobních a kontaktních údajů

Obec Senice (dále jen “správce”) zpracovává osobní údaje občanů obce (dále jen “subjekt údajů”), těmito osobními údaji jsou například jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště a další. Tyto osobní údaje správce zpracovává na základě zákonných povinností, na základě oprávněného zájmu správce či jiné osoby a na základě souhlasu subjektu údajů. Podrobný výčet všech zpracovávaných osobních údajů je uveden v dokumentech “záznamy o zpracování osobních údajů”, který vypracoval správce v souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů.


V souladu s nařízením EU o ochraně osobních údajů má subjekt údajů tato práva

 • požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům;
 • požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů;
 • podat stížnost u dozorového úřadu;
 • získat od Správce potvrzení, zda jeho osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány;
 • znát následující informace:

a) účely zpracování;
b) kategorie dotčených osobních údajů;
c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým jeho osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
d) plánovaná doba, po kterou budou jeho osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

 • poskytnutí kopie jeho osobních údajů zpracovávaných Správcem (Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů);
 • právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají,
  s přihlédnutím k účelům zpracování má právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 • právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal jeho osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

a) jeho osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
b) odvolal/a souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
c) vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR;
d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje;

 • právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování jeho osobních údajů nezbytné:

a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva  Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen;
c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví;
d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR;
e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě jakýchkoliv dotazů má subjekt právo se obrátit na pověřence pro ochranu osobních údajů, který je jmenovaný správcem.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Mgr. Petra Králová
Email: pkralova@toppriority.cz
Telefon: 604554080

Dozorový úřad:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

publikováno: 14. 1. 2024 16:48, OI Developer

Novinky z úřadu

Úřad

publikováno: 25. 4. 2024

Informace o počtu a sídlech volebních okrsků

Vyhlášky

publikováno: 24. 1. 2024

obsah stránky